fbpx

Részvételi- és Játékszabályzat

1. A MAJS-PUB 2013. Kft ( 3200 Gyöngyös, Kossuth ut 16, továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 10. és 11. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező által, a „Muubys” (https://www.facebook.com/muubys.gyongyos) Facebook oldalon közzétett nyereményjáték kép posztjának  megosztása;

– a kép poszt alatt hozzászólásban egy tetszőlegesen választott Road, Ossian , Dorothy, vagy Burnout Dal zenei megosztó oldalon tallható (Pl, youtube, soundcloud, spotify…stb) linkjének megjelölése, közzététele

2. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

3. A Játék 2017. november 4-én (szombat) 14:30 órakor indul, és 2017. november 9-én 19:30 óráig tart.

4. Egy résztvevő a Játék során csak egy hozzászólást küldhet be.

A Szervező sorsolással választja ki az  ajándékot nyerő Játékost.

5. A Játék nyereménye: 2 fő részére belépő a Gyöngyösi Rockaréna Rendezvényre, valamint 2 db a nyertes által választott hamburger, amelyet a Muubys Room and Blues pubban fogyaszthat el.

Eredményhirdetés: 2017. november 9-én 20:00 óra!

A Szervező az ajándék nyertesét e-mailben értesíti, majd nevét poszt formájában közzéteszi a sorsolástól számított 6 órán belül a www.Facebook.com/muubys.gyongyos Facebook oldalon is. Az ajándék nyertese erre az üzenetre válaszolva, időpont egyeztetés útán személyesen veheti át nyereményt a Muubys Room and Blues pubban.  3200 Gyöngyös Kossuth L. u 16.

6. A Szervező a Játék során 1 nyertest és 1 tartalék nyertest jelöl meg. A tartalék nyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy az eredmény hirdetés után a Játékos a privát üzenetére 1 napon belül nem válaszol, időpontot az átvételre nem jelöl meg.

7. A nyertes Játékos köteles együtt működni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 1 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együtt működési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

 

8. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a megosztása nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adat szolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

9. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 

10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező „Majs-Pub 2013 Kft” dolgozói, alvállalkozói, és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

12. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvő képességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban cselekvő képtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

 

13. A Játékosok által megadott e-mail címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, domain elírás, stb.) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

14. A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

 

15. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a https://www.facebook.com/muubys.gyongyos Facebook oldalon.

A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a http://www……html internetes oldalon jelenik meg.

 

16 A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező „Majs-Pub 2013 Kft”, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

 

17.A Játékosok e-mail címeit a „Majs-Pub 2013 Kft” nem használja fel későbbi játékai során, kéretlen hírleveleket nem küld a Játékosoknak, és ezen címeket harmadik személynek nem adja tovább a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

 

18. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilván tartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Majs-Pub 2013 Kft, 3200 Gyöngyös, Kossuth u 16.. ; vagy a következő e-mail címen: info@muubys.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

 

19. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy:

– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet

– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 

20. Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együtt működésével lett megszervezve.

Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

 

2017. november 4.